Ren energi för Sverige

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

 

Ren energi för Sverige

Vi vill bidra med mer förnyelsebar energi till Sverige som dessutom kommer det lokala och regionala intresset till godo. Detta i form av andelsägande för allmänheten samt en bygdepeng som bidrar rejält till satsningar i bygden under vindparkens driftstid på ca 20 år.

 

 

Vindkraften har en stor potential i Sverige. Idag finns totalt 2385 vindkraftverk i Sverige med en installerad effekt på 3607 MW. Produktionen av el under 2012 uppgick till 7.2 TWh vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2011. Vindkraftens totala andel av Sveriges elproduktion är för närvarande ca 4,4 %.

 

Riksdagen har satt upp en planeringsram på att det 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft med en elproduktion på totalt 30 TWh. En planeringsram är ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft genom att ge signaler till kommunerna hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen.

 

 

Hur mycket är då 30 TWh? Idag har Sverige en total elförbrukning på ca 130 TWh varav ca 60 - 65 TWh kommer från kärnkraft respektive vattenkraft. Ett normaltstort vindkraftverk på 2 MW producerar ca 5,6 - 6 GWh det innebär att det behövs ungefär 5250 vindkraftverk av den storleken för att producera 30 TWh. Utvecklingen går mot större vindkraftverk med en effekt på ca 3 MW. Fler av dessa skulle givetvis leda till att det behövs färre vindkraftverk för att producera 30 TWh.

 

Hur stor yta behövs för 5250 vindkraftverk? Hur många vindkraftverk som ryms på t ex 1 km2 beror på vinden, val av vindkraftverk och hur terrängen ser ut, men ett rimligt värde är ca 3 vindkraftverk per km2. Detta beror på att vindkraftverken läar varandra för vinden om det inte är ca 400 - 700 m mellan vindkraftverken. Det innebär att det behövs 1750 km2 för dessa 5250 vindkraftverk.

 

Sverige har en yta på 449964 km2, så av Sveriges yta skulle 1750 km2, dvs 0,4 % av ytan, kunna ge 30 TWh från vindkraftverk vilket är ca 20 % av Sveriges totala elförbrukning i dagsläget.

 

 

Detta kan jämföras med t ex Danmark som har 28 % av elproduktionen från vindkraftverk och Tyskland som har ca 20000 vindkraftverk på en yta som motsvarar 75 % av Sveriges, samt en befolkning på ca 80 miljoner.

 

Vindkraften skapar jobb. Under projektutveckling och byggnation skapas totalt ca 20 årsarbeten per vindkraftverk. Av dessa är ca 70 % europeisk arbetskraft och 30 % lokal. Under driftstiden skapas 0,5 årsarbeten per vindkraftverk och driftsår. En vindpark beräknas vara i drift minst 20 år, det innebär att en vindpark med 10 vindkraftverk har totalt 5 personer anställda för drift och service i 20 år.

 

 

 

Länkar

 

Energimyndigheten

http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/

 

Nätverket för vindbruk

http://www.natverketforvindbruk.se/

 

Vindlov

http://www.vindlov.se/

 

"Vindkraft producerar mer el på vinterhalvåret och följer den svenska konsumtionskurvan av el."